Beleidsplan 2020 tot 2025

 

Stichting Lokalen voor Christelijke Bijeenkomsten te Katwijk

 

Doel van de stichting

    Het beschikbaar stellen van een gebouw tot het houden van christelijke vergaderingen en

    bijeenkomsten en de bevordering van de Bijbel- en geschriftverspreiding.

 

Doelstelling voor de betreffende periode

    Het mogelijk maken dat de doelstelling wordt bereikt door exploitatie van een gebouw, door

    fondswerving en door het uitvoeren van het jaarlijks werkplan.

 

Beheer en gelden

    Voor het dagelijks beheer van het gebouw is een drietal mensen verantwoordelijk die daartoe

    zijn aangezocht door de geloofsgemeenschap.

    De stichting kent een penningmeester die de gelden beheert. Jaarlijks wordt door de penning-

    meester rekening en verantwoording afgelegd aan de geloofsgemeenschap van de inkomende

    en uitgaande gelden.

    Middelen komen binnen via bijdragen, collectes en nalatenschappen.

 

Criteria voor besteding van gelden

    De beslissing over de besteding van de gelden is gedelegeerd aan een commissie, bestaande 

    uit ten minste drie leden.

    Elke gift wordt getoetst op de doelstelling van de stichting.

    Informatie van bestuursleden en derden bepalen mede het besluit of aanpassing van het beleid

    bij een gift.

    Privacy is gewaarborgd doordat geen vastlegging plaatsvindt van de motieven die de omvang

    van de gift bepalen.

 

Onkosten en vacatiegelden

    De stichting kent geen toekenning van vacatiegelden.

    Feitelijke kosten kunnen desgevraagd vergoed worden.

    Werkzaamheden voortvloeiende uit besluiten van het bestuur worden om niet verricht.

    Indien nodig kan het bestuur noodzakelijke apparatuur vergoeden of bijdragen in de kosten.

 

Motivering risicoprofiel

    De stichting kan niet worden verplicht te schenken.

    De stichting zal niet schenken als ze niet over middelen beschikt.

    De stichting geeft jaarlijks aan hoe de verwachting is met betrekking tot de continu├»teit.

Baten en lasten 2019.
Baten en lasten 2020.
Baten en lasten 2021.
Baten en lasten 2022.

Stichting Lokalen voor Christelijke Bijeenkomsten te Katwijk

 

Fiscaal nummer:          8040.44.363

 

Contactgegevens:        J. Guijt, Commandeurslaan 2, 2223 BB Katwijk

 

Bestuur:                        W. van Duijn, voorzitter

                                       J. Guijt, penningmeester

                                      W. Schouten, secretaris

                                      R. Zuijderduijn, bestuurslid

                                      2e bestuurslid: vacant